1. גנסיס מיתוג ופרסום בע"מ, (להלן: "החברה"), שואפת לשפר את תהליך הגיוס של עובדים חדשים לשורותיה, באמצעות עידוד עובדי החברה להעביר קורות חיים של מועמדים פוטנציאליים, בהתאמה למשרות השונות שמפרסמת החברה. 
    2. מובהר בזאת, כי החברה רשאית לבטל ו/או לשנות תוכנית זו או חלק ממרכיביה, מעת לעת על פי שיקול דעתה, לאור שינויים בצרכים, במבנה ארגוני או בתהליכים הפנימיים בחברה. 

 

 

    1.   תוקף תוכנית ההטבות הינה מיום אישורו של נוהל זה בחתימת סמנכ"ל משאבי אנוש המטה החברה והיא חלה על עובדי החברה בישראל (בלבד). 
    2.   מובהר בזאת, כי החברה תהא רשאית להפסיק בכל עת, את חלוקת ההטבות בתוכנית זו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.